Jak se dostat na Křenku?

Přijímací řízení 2024

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2024/25 bude do čtyřletého studia přijato nejvýše 90 a do šestiletého nejvýše 30 uchazečů.

Přijímací zkoušky

V rámci přijímacího řízení se budou konat přijímací zkoušky. Naše škola využívá jednotnou přijímací zkoušku (CERMAT), která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Čtyřletý obor:
1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Šestiletý obor:
1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:
1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

 Z  obou testů bude uchazeči do výsledkové listiny na všech školách započítán ten s lepším výsledkem. Do celkového výsledku přijímacího řízení bude dále započítáno hodnocení prospěchu uchazeče ze základní školy, jeho účast ve vybraných vědomostních soutěžích akreditovaných MŠMT (kritéria přijímacích zkoušek) a dosažená znalost cizího jazyka doložená jazykovým certifikátem.

 Více informací získáte na stránkách https://www.prihlaskynastredni.cz/

Kritéria přijímacího řízení

V přijímacím řízení pro školní rok 2024/25 bude do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) přijato nejvýše 90 uchazečů, do oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium) bude přijato nejvýše 30 uchazečů.

Kritéria přijímacího řízení pro 4leté studium

Kritéria přijímacího řízení pro 6leté studium

Přidělování přepočtených bodů za testy z M a ČJL

Informace k rozhovoru k ověření znalosti českého jazyka

Jak podat přihlášku?

Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat 3 přihlášky, nemůže si však podat dvě přihlášky na stejný obor na jedné střední škole.

Přihlášku s přílohami lze doručit:
1. prostřednictvím Digitálního přihlašovacího systému (www.dipsy.cz) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci,
2. v podobě výpisu získaného z Digitálního přihlašovacího systému (www.dipsy.cz) bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci,
3. zasláním přihlášky poštou na adresu školy nebo osobně odevzdáním tiskopisu přihlášky na recepci školy (ve všední dny 8:00 – 12:00 a 12:30 – 16:00 hod., v pátek do 15:30 hod. (obdržíte potvrzení o převzetí přihlášky).

Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení (závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání). Specifické poruchy uchazeče budou zohledněny v případě, že k přihlášce bude přiložena zpráva s vyjádřením poradenského zařízení. 
Diplomy nebo výsledkové listiny ze soutěží uvedených v kritériích pro přijímací řízení, kterých se uchazeč zúčastnil, je nutné přiložit k přihlášce.

Přihlášku je třeba doručit nejpozději do 20. února 2024 (u poštovní zásilky rozhoduje podací razítko).

Vzor přihlášky (xlsx) - editovatelný

Vzor přihlášky (pdf)

Jak podat přihlášku (video)

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Jazykový dotazník

Uchazeči o 4leté studium vyplní a odevzdají jazykový dotazník, kterým si v rámci svého studia zvolí druhý cizí jazyk (německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk). 

Ve školním roce 2023/24 bude ve 4letém studiu otevřena 1 skupina (16 studentů) s přípravou na DSD. Pokud bude zájemců o DSD více, podrobí se studenti na začátku září rozřazovacímu testu.

Vyplněný jazykový dotazník se odevzdává jako příloha k přihlášce ke studiu.

Jazykový dotazník

Harmonogram přijímacího řízení 2024

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly odeslány dne 25. března 2024. Uchazečům, kteří podali přihlášku elektronicky v systému DiPSy byla pozvánka zaslána do DiPSy. Těm, kteří přihlášku podali hybridně nebo papírovou formou, byla pozvánka zaslána doporučeným dopisem.

Pokud vám pozvánka nebyla doručena, prohledejte prosím složku spamu ve vaší elektronické schránce, případně kontaktujte Mgr. Jana Kaplana na jan.kaplan@gymkren.cz.

 

2 x 10
lekcí pro naše budoucí studenty (příprava na přijímačky)
10 +
vrcholových sportovců studuje u nás s individuálním plánem
30
hodin volitelné přípravy na přijímací testy MU