24. 10. 2014

Gymnázium Křenová

Vyhlášení voleb do školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením 10898/12/R 148 Rady Jihomoravského kraje ředitel školy vyhlašuje

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Termín konání voleb: 11. 11. 2014 v době od 16:00 do 19:00 hodin

Místo konání voleb: budova Gymnázia, Brno, Křenová 36

 

Způsob voleb:

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci volí tři členy školské rady, pedagogičtí pracovníci volí tři členy školské rady. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Volba se koná tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Volič hlasuje osobně, zastoupení je možné v případě hodnověrného zmocnění. Hodnověrnost zmocnění posuzuje ředitel školy. Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy školské rady.

Platný volební lístek obsahující seznam všech kandidátů bude ten, na kterém bude volba provedena zakroužkováním pořadového čísla před jménem voleného kandidáta. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci takto mohou označit nejvýše tři kandidáty z volebního lístku, pedagogičtí pracovníci rovněž nejvýše tři.

 

Kandidátky:

Kandidátem na člena školské rady může být každý občan plně způsobilý k právním úkonům. Návrhy kandidátů mohou podávat oprávnění volitelé – pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci písemnou formou doporučeným dopisem nebo osobně řediteli školy nejpozději do 4. listopadu 2014.

 

Návrh musí obsahovat:

  • Jméno a příjmení kandidáta, rok jeho narození
  • Vztah ke škole (zákonný zástupce, rodič, zletilý žák, pedagogický pracovník, jiný)
  • Bydliště
  • Vlastnoručně podepsaný souhlas s kandidaturou
 

Volební kampaň:

Kandidáti jsou oprávněni organizovat na své náklady volební kampaň na podporu své kandidatury. Volební kampaň musí odpovídat zásadně rovnosti kandidátů a musí probíhat čestně a poctivě.

 

Mgr. Miroslav Marek, ředitel školy