2. 9. 2019

Gymnázium Křenová

Informační systém školy – Edookit

Vážení rodiče,

rád bych vás informoval o tom, že od 2. září 2019 začne naše škola využívat nový informační systém Edookit. Základní změnou, kterou systém přinese, je přechod na elektronickou třídní knihu a s tím související zrušení omluvných listů. Stejně jako budou mít změny dopad na práci mých kolegů, budeme potřebovat i vaši vstřícnost a ze začátku nejspíš i pochopení.

Podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., § 22) a následně školního řádu naší školy je povinností zákonných zástupců včas omlouvat absenci žáka a dokládat důvody jeho nepřítomnosti ve vyučování. V souvislosti se zavedením Edookitu jsme upravili znění školního řádu tak, že se ruší omlouvání v omluvném listu a zavádí se omlouvání v informačním systému školy (Edookit).

 

Uvádím zde nové znění školního řádu:

§ 8 Způsoby omlouvání nepřítomnosti a řešení neomluvené nepřítomnosti

  1. Odejde-li žák ze školy během vyučování bez předchozí řádné omluvy u vyučujícího nebo třídního učitele, považují se hodiny jeho nepřítomnosti za neomluvené. Totéž platí pro akce pořádané školou. Povinnost omlouvat se je nutná vzhledem k odpovědnosti školy za bezpečnost žáků po dobu vyučování.
  2. Nemůže-li se žák dostavit do školy pro překážky předem známé (tzv. plánovaná nepřítomnost), požádá zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák (v režimu podle odstavce 13) předem o uvolnění z vyučování. Žádost o uvolnění v délce od jedné vyučovací hodiny do čtyř dnů se zaznamenává do IS Edookit omluvením příslušných vyučovacích hodin.
  3. Žádost o uvolnění v délce pět a více dnů vyučování se podává písemně řediteli školy. Ředitel školy schvaluje žádost na doporučení třídního učitele.
  4. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu (tzv. neplánovaná nepřítomnost), je povinen zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák (v režimu podle odstavce 13) oznámit nejpozději do 3 pracovních dnů od počátku absence třídnímu učiteli důvod této nepřítomnosti. Takové oznámení se zaznamenává do IS Edookit omluvením příslušných vyučovacích hodin. 
  5. Pozn.: odstavec 13 pojednává o režimu, kdy se zletilý žák omlouvá sám.
 

Pro vás rodiče připravíme jednoduchý manuál, jak omlouvat absence vašeho dítěte v Edookitu. Na stránkách edookit.com je už nyní pro rodiče k dispozici návod - https://www.edookit.com/content/knowledge/38-rodicovsky-portal/rodicovsky-portal-v-4.0.pdf.

Přístupové údaje pro vás rodiče i pro naše studenty budeme rozesílat e-mailem během první poloviny září. Je proto důležité, abyste nám poskytli správné elektronické adresy (každý z rodičů může mít své vlastní přístupové údaje). Tyto údaje se budou vyplňovat do stručného dotazníku, který vaše dítě začátkem září obdrží od svého třídního učitele.

Vím, že přechod na nový systém si vyžádá čas, abychom se jej všichni naučili spolehlivě ovládat. V září a říjnu proto bude probíhat zkušební období, během kterého se budou řešit případné chyby a odstraňovat nedostatky. Od 1. listopadu by pak měl systém běžet naostro.

Jsem přesvědčen o tom, že pro vás rodiče přinese používání nového informačního systému mnoho výhod, zejména flexibilitu při práci v libovolném mobilním zařízení.

 

Miroslav Marek

ředitel školy