Studijní program

Šestileté studium

Každoročně otevíráme jednu třídu všeobecného šestiletého studia s přípravou na Deutsches Sprachdiplom. V této formě studia studenti po šesti letech skládají mezinárodně uznávanou zkoušku DSD II, která svou úrovní výrazně převyšuje jazykovou maturitu a je uznávána jako doklad k přijetí ke studiu na vysoké školy v německy mluvících zemích. Současně je vítána jako prestižní doklad o nabyté jazykové úrovni u mnoha zaměstnavatelů. Zkouška i příprava na ni je bezplatná. Pro tento typ studia nevyžadujeme předchozí znalost němčiny.
Pro toto studium platí příslušné školní vzdělávací programy (ŠVP pro nižší a ŠVP pro vyšší stupeň šestiletého studia).

Učební plány oboru 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium)

Učební plán pro nižší ročníky šestiletého studia (NG)

Předmět Týdenní počty hodin Celkem
ROČNÍK
I. II.
Český jazyk a literatura 4 4 8
Anglický jazyk 2 3 5
Německý jazyk 4 4 8
Občanská výchova 1 1 2
Dějepis 2 2 4
Zeměpis 2 2 4
Matematika 4 4 8
Fyzika 2 3 5
Chemie 2 3 5
Biologie 3 2 5
Informatika 2 0 2
Estetická výchova – hudební 1 1 2
Estetická výchova – výtvarná 1 1 2
Tělesná výchova 2 2 4
Celkem 32 32 64
DSD – nepovinný předmět 2 2 4
Škola si vyhrazuje právo na případné úpravy počtu hodin u jednotlivých předmětů.

Učební plán pro vyšší ročníky šestiletého studia (VG)

Předmět Týdenní počty hodin Celkem
ROČNÍK
III. IV. V. VI.
Český jazyk a literatura 4 3 3 5 15
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk 4 4 4 3 15
Základy společenských věd 1 1 2 2 6
Ekonomie 0 0 1 0 1
Dějepis 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 2 2 0 6
Matematika 4 4 4 3 15
Fyzika 2 3 3 0 8
Chemie 3 3 2 0 8
Biologie/geologie 3 3 2 0 8
Informatika 2 2 0 0 4
Estetická výchova 2 2 0 0 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelný předmět A1 0 0 0 3 3
Volitelný předmět A2 0 0 0 3 3
Volitelný předmět B1 0 0 2 2 4
Volitelný předmět B2 0 0 2 2 4
Celkem 34 34 34 30 132
DSD – nepovinný předmět 2 2 2 2 8
Nepovinné předměty jsou zaváděny podle zájmu žáků a finančních a organizačních možností školy. Aktuální nabídka viz https://www.gymkren.cz/studium/volitelne-predmety/.

Čtyřleté studium

Studijní program čtyřletého studia je popsán v příslušném školním vzdělávacím programu (ŠVP). Cizím jazykem společným pro všechny studenty je anglický jazyk, druhý cizí jazyk si vybírají z německého, francouzského, španělského nebo ruského jazyka.

Učební plány oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 

Učební plán pro čtyřleté studium

Předmět Týdenní počty hodin Celkem
ROČNÍK
I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 4 3 3 5 15
Cizí jazyk 1 (AJ) 4 4 4 3 15
Cizí jazyk 2 (NJ, FrJ, RJ, ŠpJ) 3 3 3 3 12
Základy společenských věd 1 1 2 2 6
Ekonomie 0 0 1 0 1
Dějepis 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 2 2 0 6
Matematika 4 4 4 3 15
Fyzika 2 3 3 0 8
Chemie 3 3 2 0 8
Biologie/geologie 3 3 2 0 8
Informatika 2 2 0 0 4
Estetická výchova 2 2 0 0 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelný předmět A1 0 0 0 3 3
Volitelný předmět A2 0 0 0 3 3
Volitelný předmět B1 0 0 2 2 4
Volitelný předmět B2 0 0 2 2 4
Celkem 34 34 34 30 132
Nepovinné předměty jsou zaváděny podle zájmu žáků a finančních a organizačních možností školy. Aktuální nabídka viz https://www.gymkren.cz/studium/volitelne-predmety/.