Fyzika

Materiály pro laboratorní cvičení ve 3. ročníku

Vzor pro vypracování laboratorního protokolu

Pracovní listy k laboratorním cvičením:

Maturitní matriály pro seminář z fyziky ve 4. ročníku

Vypracované maturitní okruhy shrnují nejdůležitější látku, která je vyžadována v maturitním semináři z fyziky ve 4. ročníku a na maturitní zkoušce z fyziky. Vypracované otázky nenahrazují studium z učebnice nebo ze sešitu, ale měly by sloužit jako osnova, do které si poznamenáte další důležité informace v závislosti na vaší hodině fyziky.

Teorii ve vypracovaných maturitních otázkách shrnuli gymnaziální profesoři fyziky – M. Baráková, S. Sysel, T. Kaňa a Z. Kadeřábek.

1. Měření ve fyzice, soustava SI
2. Kinematika pohybu hmotného bodu
3. Dynamika pohybu hmotného bodu
4. Práce, energie a výkon
5. Mechanika tuhého tělesa
6. Mechanika kapalin a plynů
7. Gravitační pole a pohyb těles v něm
8. Základy molekulové fyziky a termodynamiky
9. Struktura a vlastnosti plynů
10. Práce plynu, tepelné motory
11. Struktura a vlastnosti kapalin
12. Struktura a vlastnosti pevných látek
13. Skupenské změny látek
14. Základy elektrostatiky
15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu
16. Elektrický proud v elektrolytech, plynech a ve vakuu
17. Elektrický proud v polovodičích
18. Stacionární magnetické pole
19. Elektromagnetická indukce
20. Obvody střídavého proudu
21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie
22. Mechanické a elektromagnetické kmity
23. Mechanické vlnění
24. Elektromagnetické vlnění
25. Základy sdělovací techniky
26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických přístrojích
27. Vlnové vlastnosti světla
28. Základy kvantové fyziky
29. Atomové jádro a jaderné reakce
30. Základy speciální teorie relativity