Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení na Gymnáziu Brno, Křenová, p. o. v roce 2019

(aktualizováno 30. 4. 2019)

1. Kritéria přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 bude do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)  přijato nejvýše 120 uchazečů, do oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium) bude přijato nejvýše 30 uchazečů.

Příklady přidělování bodů dle kritérií za testy z matematiky a českého jazyka jsou uvedeny zde: Přidělování přepočtených bodů PZ 2019.

 

2. Podávání přihlášek

Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky, nemůže si však podat dvě přihlášky na stejný obor na jedné střední škole.

Formulář přihlášky ke studiu na Gymnáziu Brno, Křenová, příspěvková organizace je ke stažení zde:

Uchazeč (příp. zákonný zástupce) by měl dbát na to, aby se termíny přijímacích zkoušek nekryly, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky na jiné škole, do které uchazeč podal přihlášku, není důvodem ke stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky. Je důležité do přihlášky uvést kontakt (mobil, e-mail) na zákonného zástupce. Pokud podáváte dvě přihlášky, musí být na obou školy ve stejném pořadí!
Vzor vyplněné přihlášky:

Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení ani výstupní hodnocení z předchozího vzdělávání. Specifické poruchy uchazeče budou zohledněny v případě, že k přihlášce bude přiložena zpráva s vyjádřením poradenského zařízení (PPP, SPC). U uchazečů o šestileté studium s přípravou na Deutsches Sprachdiplom nevyžadujeme předchozí znalosti z němčiny.
Diplomy nebo výsledkové listiny ze soutěží uvedených v kritériích pro přijímací řízení, kterých se uchazeč zúčastnil, je nutné přiložit k přihlášce. Přihlášku se všemi náležitostmi potvrzenou ZŠ (nebo SŠ) lze doručit osobně na recepci školy (pondělí až čtvrtek od 7:00 do 16:30 hod., pátek od 7:00 do 15:30 hod.; obdržíte potvrzení o převzetí přihlášky) nebo poslat poštou. V obou případech je třeba přihlášku doručit nejpozději do 28. února 2019 (u poštovní zásilky rozhoduje podací razítko).

 

3. Přijímací zkoušky

V rámci přijímacího řízení se budou konat přijímací zkoušky.

Naše škola bude využívat testů jednotných přijímacích zkoušek, jejichž realizaci zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Z tohoto důvodu všichni uchazeči o studium na naší škole (4leté i 6leté studium) vykonají zkoušku z předmětů matematika a její aplikace a český jazyk a literatura, a to ve formě testů. Zkoušky proběhnou pro 4leté studium ve dnech 12. a 15. dubna 2019 a pro 6leté studium 16. a 17. dubna 2019. Z obou testů bude uchazeči do výsledkové listiny na obou školách započítán ten s lepším výsledkem.

Uchazeči, který podá přihlášku ke studiu na střední škole, bude zaslána písemně pozvánka k přijímacím zkouškám.

Do celkového výsledku přijímacího řízení bude dále započítáno hodnocení prospěchu uchazeče ze základní školy a jeho účast ve vybraných vědomostních soutěžích akreditovaných MŠMT (seznam je upřesněn v kritériích přijímacích zkoušek) a v mimoškolní činnosti.

Zadání didaktických testů použitých při jednotné přijímací zkoušce 2019 podle jednotlivých termínů včetně klíče správných řešení, naleznete ZDE.

 

4. Jazykový dotazník

Uchazeči o 4leté studium vyplní a odevzdají jazykový dotazník, kterým si v rámci svého studia zvolí druhý cizí jazyk (německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk). Tento dotazník je možné odevzdat při převzetí rozhodnutí o přijetí nebo při odevzdávání zápisového lístku.

Jazykový dotazník (ke stažení)

 

5. Výsledky přijímacích zkoušek a doručování rozhodnutí

Nahlédnout do spisu přijímacího řízení bude možné v úterý 30. dubna 2019, od 9:00 do 12:00. Při nahlížení do spisu nebude uchazeči sdělováno výsledné pořadí, ani zda byl nebo nebyl přijat.

Výsledky uchazečů o studium byly zveřejněny v úterý 30. dubna 2019 ve 12:00 na webových stránkách školy (výsledky).

Rozhodnutí o přijetí ke studiu se přijatým uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v hovorně školy (naproti recepce školy) ve čtvrtek 2. 5. a v pátek 3. 5. mezi 7:00 a 17:00.

Rozhodnutí o nepřijetí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v hovorně školy (naproti recepce školy) ve čtvrtek 2. 5. a v pátek 3. 5. mezi 7:00 a 17:00. Po převzetí je možno podat proti tomuto rozhodnutí ihned odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí budou dne 6. 5. 2019 zaslána poštovní přepravou do vlastních rukou. Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

 

6. Odvolací řízení

Odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí. Ředitel školy vyhoví odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, pouze v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči. Při tomto postupu se dodržuje pořadí uchazečů (tzv. autoremedura).

Odvolání je možno podat nejdříve v den převzetí rozhodnutí o nepřijetí, nejpozději pak tři pracovní dny po převzetí rozhodnutí.

Vzor odvolání naleznete zde: VZOR-odvolání-proti-nepřijetí

 

7. Zápisový lístek

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. ZŠ vydá každému svému žákovi, který se uchází o přijetí ve střední škole, jeden zápisový lístek pro následující školní rok. Uchazeči, který v daném školním roce nenavštěvuje základní školu, vydává zápisový lístek krajský úřad, který je místně příslušný podle místa trvalého bydliště uchazeče.

Viz http://www.jmskoly.cz/organizace/org-1270/oddeleni_vzdelavani/zapisove-listky

Další aktuální informace na:

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/informace-k-prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly