Informace k přijímacímu řízení v roce 2022

1. Kritéria přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 bude do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)  přijato nejvýše 120 uchazečů, do oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium) bude přijato nejvýše 30 uchazečů.

Kritéria přijímacího řízení:

 

2. Podávání přihlášek

Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky, nemůže si však podat dvě přihlášky na stejný obor na jedné střední škole.

Formulář přihlášky ke studiu na Gymnáziu Brno, Křenová, příspěvková organizace je ke stažení zde:

Uchazeč (příp. zákonný zástupce) by měl dbát na to, aby se termíny přijímacích zkoušek nekryly, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky na jiné škole, do které uchazeč podal přihlášku, není důvodem ke stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky. Je důležité do přihlášky uvést kontakt (mobil, e-mail) na zákonného zástupce. Pokud podáváte dvě přihlášky, musí být na obou školy ve stejném pořadí!

Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení (závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání) ani výstupní hodnocení z předchozího vzdělávání. Specifické poruchy uchazeče budou zohledněny v případě, že k přihlášce bude přiložena zpráva s vyjádřením poradenského zařízení (PPP, SPC). U uchazečů o šestileté studium s přípravou na Deutsches Sprachdiplom nevyžadujeme předchozí znalosti z němčiny.

Diplomy nebo výsledkové listiny ze soutěží uvedených v kritériích pro přijímací řízení, kterých se uchazeč zúčastnil, je nutné přiložit k přihlášce. Přihlášku se všemi náležitostmi potvrzenou ZŠ (nebo SŠ) lze doručit osobně na recepci školy (ve všední dny od 8:00 do 13:00 hod.; obdržíte potvrzení o převzetí přihlášky) nebo poslat poštou. V obou případech je třeba přihlášku doručit nejpozději do 1. března 2022 (u poštovní zásilky rozhoduje podací razítko).

Vzor vyplněné přihlášky:

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

 

3. Přijímací zkoušky

V rámci přijímacího řízení se budou konat přijímací zkoušky.

Naše škola bude využívat testů jednotných přijímacích zkoušek, jejichž realizaci zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Z tohoto důvodu všichni uchazeči o studium na naší škole (4leté i 6leté studium) vykonají zkoušku z předmětů matematika a její aplikace a český jazyk a literatura, a to ve formě testů. Zkoušky pro 4leté studium proběhnou ve dnech 12. a 13. dubna 2022 a pro 6leté studium 19. a 20. dubna 2022. Z  obou testů bude uchazeči do výsledkové listiny na obou školách započítán ten s lepším výsledkem.

Do celkového výsledku přijímacího řízení bude dále započítáno hodnocení prospěchu uchazeče ze základní školy, jeho účast ve vybraných vědomostních soutěžích akreditovaných MŠMT (seznam je upřesněn v kritériích přijímacích zkoušek) a dosažená znalost cizího jazyka doložená jazykovým certifikátem.

Náhradní termíny přijímacích zkoušek jsou pro 4leté i 6leté studium stanoveny na 10. a 11. května 2022.

Sdělení MŠMT o termínech konání JPZ 2022

 

4. Pozvánky k přijímacím zkouškám

Pozvánky k přijímacím zkouškám budou odeslány elektronickou poštou ze systému CERTIS. Zároveň budou odeslány i organizační pokyny ke konání přijímacích zkoušek.

 

5. Jazykový dotazník

Uchazeči o 4leté studium vyplní a odevzdají jazykový dotazník, kterým si v rámci svého studia zvolí druhý cizí jazyk (německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk). Tento dotazník je možné odevzdat při převzetí rozhodnutí o přijetí nebo při odevzdávání zápisového lístku.

Ve školním roce 2022/23 bude ve 4letém studiu otevřena 1 skupina (16 studentů) s přípravou na DSD. Pokud bude zájemců o DSD více, podrobí se studenti na začátku září rozřazovacímu testu.

Jazykový dotazník (doc, 38 kB)

 


Informace o přijímacích zkouškách na stránkách CERMAThttps://prijimacky.cermat.cz/

 

Informace o přijímacích zkouškách na stránkách MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore