Informace k přijímacímu řízení v roce 2023

 (aktualizace 20. 3. 2023)

 

1. Kritéria přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 bude do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) přijato nejvýše 120 uchazečů, do oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium) bude přijato nejvýše 30 uchazečů.

Kritéria přijímacího řízení pro 4leté studium

Kritéria přijímacího řízení pro 6leté studium

Přidělování přepočtených bodů PZ 2023

 

2. Podávání přihlášek

Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky, nemůže si však podat dvě přihlášky na stejný obor na jedné střední škole.

Formulář přihlášky ke studiu na Gymnáziu Brno, Křenová, příspěvková organizace je ke stažení zde:

Uchazeč (příp. zákonný zástupce) by měl dbát na to, aby se termíny přijímacích zkoušek nekryly, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky na jiné škole, do které uchazeč podal přihlášku, není důvodem ke stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky. Je důležité do přihlášky uvést kontakt (mobil, e-mail) na zákonného zástupce. Pokud podáváte dvě přihlášky, musí být na obou školy ve stejném pořadí!

Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení (závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání). Specifické poruchy uchazeče budou zohledněny v případě, že k přihlášce bude přiložena zpráva s vyjádřením poradenského zařízení (PPP, SPC). U uchazečů o šestileté studium s přípravou na Deutsches Sprachdiplom (DSD II)  nevyžadujeme předchozí znalosti z němčiny.

Diplomy nebo výsledkové listiny ze soutěží uvedených v kritériích pro přijímací řízení, kterých se uchazeč zúčastnil, je nutné přiložit k přihlášce. Přihlášku se všemi náležitostmi potvrzenou ZŠ (nebo SŠ) lze doručit osobně na recepci školy (ve všední dny 8:00 – 12:00 a 12:30 – 16:00 hod., v pátek do 15:30 hod.; obdržíte potvrzení o převzetí přihlášky) nebo poslat poštou. V obou případech je třeba přihlášku doručit nejpozději do 1. března 2023 (u poštovní zásilky rozhoduje podací razítko).

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Počty přihlášek v letech 2012-2023

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6leté 184 213 228 266 238 316 326 354 336 279 351 380
přijato 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
poptávka 6,13 7,10 7,60 8,87 7,93 10,53 10,87 11,80 11,20 9,30 11,70 12,67
4leté 305 256 369 344 298 390 362 391 341 301 368 416
přijato 90 90 120 120 90 90 120 120 90 90 120 120
poptávka 3,39 2,84 3,08 2,87 3,31 4,33 3,02 3,26 3,79 3,34 3,07 3,47

 

3. Přijímací zkoušky

V rámci přijímacího řízení se budou konat přijímací zkoušky.

Naše škola využívá testů jednotných přijímacích zkoušek, jejichž realizaci zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Z tohoto důvodu všichni uchazeči o studium na naší škole (4leté i 6leté studium) vykonají zkoušku z předmětů matematika a její aplikace a český jazyk a literatura, a to ve formě testů. Zkoušky pro 4leté studium proběhnou ve dnech 13. a 14. dubna 2023 a pro 6leté studium 17. a 18. dubna 2023. Z  obou testů bude uchazeči do výsledkové listiny na obou školách započítán ten s lepším výsledkem.

Do celkového výsledku přijímacího řízení bude dále započítáno hodnocení prospěchu uchazeče ze základní školy, jeho účast ve vybraných vědomostních soutěžích akreditovaných MŠMT (seznam je upřesněn v kritériích přijímacích zkoušek) a dosažená znalost cizího jazyka doložená jazykovým certifikátem.

Náhradní termíny přijímacích zkoušek jsou pro 4leté i 6leté studium stanoveny na 10. a 11. května 2023.

Celková informace MŠMT k přijímacímu řízení na SŠ

Sdělení MŠMT o termínech konání JPZ 2023

 

4. Pozvánky k přijímacím zkouškám

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly dne 20. 3. 2023 odeslány elektronickou poštou ze systému CERTIS. Zároveň byly odeslány i organizační pokyny ke konání přijímacích zkoušek a výzva k potvrzení přijetí pozvánky prostřednictvím formuláře. Pokud vám některá ze zpráv nebyla doručena, prohledejte prosím složku spamu ve vaší elektronické schránce.

 

5. Jazykový dotazník

Uchazeči o 4leté studium vyplní a odevzdají jazykový dotazník, kterým si v rámci svého studia zvolí druhý cizí jazyk (německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk). Tento dotazník je možné odevzdat při převzetí rozhodnutí o přijetí nebo při odevzdávání zápisového lístku.

Ve školním roce 2023/24 bude ve 4letém studiu otevřena 1 skupina (16 studentů) s přípravou na DSD. Pokud bude zájemců o DSD více, podrobí se studenti na začátku září rozřazovacímu testu.

Jazykový dotazník 2023 (doc, 25 kB)

 

 


Informace o přijímacích zkouškách na stránkách CERMAThttps://prijimacky.cermat.cz/

Informace o přijímacích zkouškách na stránkách MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore