Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení na Gymnáziu Brno, Křenová, p. o. v roce 2020

 

1. Kritéria přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 bude do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)  přijato nejvýše 90 uchazečů, do oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium) bude přijato nejvýše 30 uchazečů.

Příklady přidělování bodů dle kritérií za testy z matematiky a českého jazyka jsou uvedeny zde: Přidělování přepočtených bodů PZ 2020.

 

2. Podávání přihlášek

Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky, nemůže si však podat dvě přihlášky na stejný obor na jedné střední škole.

Formulář přihlášky ke studiu na Gymnáziu Brno, Křenová, příspěvková organizace je ke stažení zde: Přihláška ke stažení

Uchazeč (příp. zákonný zástupce) by měl dbát na to, aby se termíny přijímacích zkoušek nekryly, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky na jiné škole, do které uchazeč podal přihlášku, není důvodem ke stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky. Je důležité do přihlášky uvést kontakt (mobil, e-mail) na zákonného zástupce. Pokud podáváte dvě přihlášky, musí být na obou školy ve stejném pořadí!
Vzor vyplněné přihlášky:

Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení ani výstupní hodnocení z předchozího vzdělávání. Specifické poruchy uchazeče budou zohledněny v případě, že k přihlášce bude přiložena zpráva s vyjádřením poradenského zařízení (PPP, SPC). U uchazečů o šestileté studium s přípravou na Deutsches Sprachdiplom nevyžadujeme předchozí znalosti z němčiny.
Diplomy nebo výsledkové listiny ze soutěží uvedených v kritériích pro přijímací řízení, kterých se uchazeč zúčastnil, je nutné přiložit k přihlášce. Přihlášku se všemi náležitostmi potvrzenou ZŠ (nebo SŠ) lze doručit osobně na recepci školy (pondělí až čtvrtek od 7:00 do 16:30 hod., pátek od 7:00 do 15:30 hod.; obdržíte potvrzení o převzetí přihlášky) nebo poslat poštou. V obou případech je třeba přihlášku doručit nejpozději do 2. března 2020 (u poštovní zásilky rozhoduje podací razítko).

 

3. Přijímací zkoušky

V rámci přijímacího řízení se budou konat přijímací zkoušky.

Naše škola bude využívat testů jednotných přijímacích zkoušek, jejichž realizaci zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Z tohoto důvodu všichni uchazeči o studium na naší škole (4leté i 6leté studium) vykonají zkoušku z předmětů matematika a její aplikace a český jazyk a literatura, a to ve formě testů. Zkoušky proběhnou pro 4leté studium ve dnech 14. a 15. dubna 2020 a pro 6leté studium 16. a 17. dubna 2020. Z obou testů bude uchazeči do výsledkové listiny na obou školách započítán ten s lepším výsledkem.

Uchazeči, který podá přihlášku ke studiu na střední škole, bude zaslána písemně pozvánka k přijímacím zkouškám.

Do celkového výsledku přijímacího řízení bude dále započítáno hodnocení prospěchu uchazeče ze základní školy a jeho účast ve vybraných vědomostních soutěžích akreditovaných MŠMT (seznam je upřesněn v kritériích přijímacích zkoušek) a v mimoškolní činnosti.

Vzhledem k mimořádné situaci způsobené nouzovým stavem se přijímací zkoušky ke studiu na střední školu odkládají. Z tohoto důvodu zatím nebudou rozesílány ani pozvánky ke zkouškám. Podle náhradního harmonogramu MŠMT se přijímací zkoušky budou konat 14 dnů po znovuotevření škol. Přesný termín ovšem bude záležet na postupu šíření nemoci CoViD-19 v ČR.

O přesném datu konání zkoušek budou uchazeči, kteří se hlásili na naši školu v prvním termínu, informováni pozvánkou doručenou Českou poštou. V ní bude také uveden kód, pod kterým budou zveřejněny jejich výsledky ve výsledkové listině. Uchazečům, kteří se hlásili na zkoušku ve druhého termínu, nebude pozvánka zaslána. Kód, pod kterým budou zveřejněny jejich výsledky, jim bude zaslán e-mailem nebo SMS zprávou.

 

4. Jazykový dotazník

Uchazeči o 4leté studium vyplní a odevzdají jazykový dotazník, kterým si v rámci svého studia zvolí druhý cizí jazyk (německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk). Tento dotazník je možné odevzdat při převzetí rozhodnutí o přijetí nebo při odevzdávání zápisového lístku.

Důležité upozornění: V důsledku změny systému financování regionálního školství není možné od 1. ledna 2020 financovat nepovinné předměty ze státního rozpočtu. Tato změna se na naší škole týká především bezplatné přípravy na zkoušky DSD, která byla nabízena pro šestileté i čtyřleté studium. Z důvodu nedostatečného pokrytí finančních prostředků potřebných na tuto výuku byl ředitel školy nucen omezit přípravu na DSD pouze na šestileté studium. Od školního roku 2020/21 tedy nebude bezplatná příprava na DSD nabízena ve čtyřletém oboru. Předpokládáme, že příprava na DSD ve čtyřletém studiu bude na naší škole nabízena obdobně, jako příprava na FCE, tj. jako placená služba zajišťovaná školou a jejími pedagogy. Předpokládaná výše kurzovného bude cca 2.500 Kč na školní rok.

Jazykový dotazník (ke stažení)