Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení na Gymnáziu Brno, Křenová, p. o. v roce 2020

 

1. Kritéria přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 bude do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)  přijato nejvýše 90 uchazečů, do oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium) bude přijato nejvýše 30 uchazečů.

Příklady přidělování bodů dle kritérií za testy z matematiky a českého jazyka jsou uvedeny zde: Přidělování přepočtených bodů PZ 2020.

 

2. Podávání přihlášek

Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky, nemůže si však podat dvě přihlášky na stejný obor na jedné střední škole.

Formulář přihlášky ke studiu na Gymnáziu Brno, Křenová, příspěvková organizace je ke stažení zde: Přihláška ke stažení

Uchazeč (příp. zákonný zástupce) by měl dbát na to, aby se termíny přijímacích zkoušek nekryly, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky na jiné škole, do které uchazeč podal přihlášku, není důvodem ke stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky. Je důležité do přihlášky uvést kontakt (mobil, e-mail) na zákonného zástupce. Pokud podáváte dvě přihlášky, musí být na obou školy ve stejném pořadí!
Vzor vyplněné přihlášky:

Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení ani výstupní hodnocení z předchozího vzdělávání. Specifické poruchy uchazeče budou zohledněny v případě, že k přihlášce bude přiložena zpráva s vyjádřením poradenského zařízení (PPP, SPC). U uchazečů o šestileté studium s přípravou na Deutsches Sprachdiplom nevyžadujeme předchozí znalosti z němčiny.
Diplomy nebo výsledkové listiny ze soutěží uvedených v kritériích pro přijímací řízení, kterých se uchazeč zúčastnil, je nutné přiložit k přihlášce. Přihlášku se všemi náležitostmi potvrzenou ZŠ (nebo SŠ) lze doručit osobně na recepci školy (pondělí až čtvrtek od 7:00 do 16:30 hod., pátek od 7:00 do 15:30 hod.; obdržíte potvrzení o převzetí přihlášky) nebo poslat poštou. V obou případech je třeba přihlášku doručit nejpozději do 2. března 2020 (u poštovní zásilky rozhoduje podací razítko).

 

3. Přijímací zkoušky

V rámci přijímacího řízení se budou konat přijímací zkoušky.

Naše škola bude využívat testů jednotných přijímacích zkoušek, jejichž realizaci zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Z tohoto důvodu všichni uchazeči o studium na naší škole (4leté i 6leté studium) vykonají zkoušku z předmětů matematika a její aplikace a český jazyk a literatura, a to ve formě testů. Zkouška pro 4leté studium proběhne dne 8. června 2020 a pro 6leté studium 9. června 2020Z obou testů bude uchazeči do výsledkové listiny na obou školách započítán ten s lepším výsledkem.

Uchazeči, který podá přihlášku ke studiu na střední škole, bude zaslána písemně pozvánka k přijímacím zkouškám.

Do celkového výsledku přijímacího řízení bude dále započítáno hodnocení prospěchu uchazeče ze základní školy a jeho účast ve vybraných vědomostních soutěžích akreditovaných MŠMT (seznam je upřesněn v kritériích přijímacích zkoušek) a v mimoškolní činnosti.

Náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na 23. června 2020.

4. Pozvánky k přijímacím zkouškám

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly odeslány poštovní přepravou v pátek 22. 5. 2020. Elektronická verze pozvánek byla rozeslána v pondělí 25. 5. 2020. Pozvánka obsahuje:

  • Informace o místě a času konání zkoušek
  • Kritéria přijímacího řízení (viz výše)
  • Organizační pokyny Gymnázia Brno, Křenová, p. o., pro konání přijímacích zkoušek v roce 2020 – zde (pdf, 367 kB)
  • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – zde (pdf, 254 kB)

 

5. Jazykový dotazník

Uchazeči o 4leté studium vyplní a odevzdají jazykový dotazník, kterým si v rámci svého studia zvolí druhý cizí jazyk (německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk). Tento dotazník je možné odevzdat při převzetí rozhodnutí o přijetí nebo při odevzdávání zápisového lístku.

Jazykový dotazník (ke stažení; doc, 33 kB)

 

6. Výsledky přijímacích zkoušek a doručování rozhodnutí

Nahlédnout do spisu přijímacího řízení bude pro 4leté studium možné v úterý 16. června 2020, od 9:00 do 12:00, pro 6leté studium ve středu 17. června 2020, od 9:00 do 12:00. Při nahlížení do spisu nebude uchazeči sdělováno výsledné pořadí, ani zda byl nebo nebyl přijat.

Výsledky uchazečů o studium jsou zveřejněny ZDE.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu se přijatým uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí v písemné formě bude možné vyzvednout osobně na třídních schůzkách rodičů žáků budoucího 1. ročníku (datum bude upřesněno později, schůzky pravděpodobně proběhnou koncem srpna).

Rozhodnutí o nepřijetí bude dne 17. června 2020 v písemné formě odesláno poštovní přepravou do vlastních rukou zákonného zástupce uchazeče. Po jeho převzetí je možno podat žádost o vydání nového rozhodnutí. O vydání nového rozhodnutí je třeba požádat ředitele školy, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení této informace (viz ustanovení § 11 odst. 2 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020).

Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí: Žádost o vydání nového rozhodnutí

Žádost můžete odevzdat osobně v pracovní dny mezi 8:00 a 16:00 hod. (v pondělí 29.6. pouze do 12:00 hod.).

 

7. Zápisový lístek

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. ZŠ vydá každému svému žákovi, který se uchází o přijetí ve střední škole, jeden zápisový lístek pro následující školní rok. Uchazeči, který v daném školním roce nenavštěvuje základní školu, vydává zápisový lístek krajský úřad, který je místně příslušný podle místa trvalého bydliště uchazeče.

Zápisový lístek i jazykový dotazník můžete odevzdat osobně v pracovní dny mezi 8:00 a 16:00 hod. (v pondělí 29.6. pouze do 12:00 hod.).

 

8. Řešení didaktických testů

Klíč správných řešení k didaktickým testům z řádného termínu jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory – ZDE

Klíč správných řešení k didaktickým testům z řádného termínu jednotné přijímací zkoušky pro šestileté obory – ZDE.

 

 

Více informací zde: Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2020 (pdf)