Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium ve školním roce 2019/2020

Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace je vzdělávací institucí s více než stoletou tradicí. Naši absolventi ovládají nejméně dva světové jazyky, tradičně dosahují vynikajících výsledků na vysokých školách. Úspěšnost při přijímacích zkouškách na vysoké školy se dlouhodobě blíží k 100 %.

Škola poskytuje vzdělávání ve čtyřletém a šestiletém oboru Gymnázium. Každoročně otvíráme jednu třídu všeobecného šestiletého studia s přípravou na mezinárodní jazykovou zkoušku Deutsches Sprachdiplom. Po šesti letech studia studenti skládají zkoušku DSD II, která svou úrovní výrazně převyšuje maturitu z německého jazyka a je uznávána jako doklad k přijetí ke studiu na vysoké školy v německy mluvících zemích. Zkouška i příprava na ni je bezplatná. Tato možnost platí i pro zájemce o všeobecné čtyřleté studium, pokud se na ZŠ již v němčině intenzívně vzdělávali. Pro studenty, kteří mají zájem o složení mezinárodní zkoušky FCE z angličtiny, pořádáme přípravné kurzy pod patronací jazykové školy P.A.R.K. Naši studenti také skládají mezinárodně uznávanou zkoušku z francouzštiny DELF.

Školu každoročně reprezentují úspěšní řešitelé v krajských i republikových kolech olympiád a jazykových soutěží, naši sportovci patří ke špičce ve městě Brně i v Jihomoravském kraji. Ke všednímu životu školy patří kulturní a historické exkurze, koncerty, divadla, zimní i letní sportovní kurzy, školní kola SOČ, sportovní soutěže a mnoho dalších aktivit. Během studia se studenti také účastní různých projektů, zahraničních zájezdů a výměnných pobytů s družebními školami v Německu, Francii a Rusku. Pro studenty prvních ročníků pořádáme adaptační kurzy. Na škole působí studentský parlament, který se svou činností podílí na organizaci školních akcí.

Škola disponuje moderním vybavením odborných poslucháren i laboratoří (v patnácti učebnách je multimediální technika), studijním a informačním centrem, dvěma tělocvičnami, sportovním areálem; o tom všem se můžete přesvědčit na dnech otevřených dveří 8. 1. 2019 a 22. 1. 2019 v době od 14:00 do 18:00.

 

Studijní program gymnázia pro školní rok 2019/2020

Studijní program nižšího stupně šestiletého studia s přípravou na Deutsches Sprachdiplom vychází z platného Školního vzdělávacího programu. Podle tohoto programu se vzdělává 1. a 2. ročník šestiletého studia. Ročníky vyššího stupně šestiletého studia mají vlastní školní vzdělávací program.

Studijní program čtyřletého studia je postaven na poskytování všeobecného vzdělání a je popsán v příslušném školním vzdělávacím programu. Podle tohoto programu se budou vzdělávat i tři nové třídy prvního ročníku čtyřletého studia.

Učební plány (hodinové dotace jednotlivých předmětů) vycházející z uvedených plánů jsou k dispozici ZDE.

 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení jsou stanoveny zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb.

Pro školní rok 2019/2020 škola přijímá uchazeče do čtyřletého a šestiletého studia. Ve čtyřletém studiu otevíráme celkem čtyři třídy, v šestiletém studiu otevíráme jednu třídu. Maximální počet studentů v každé třídě je 30.

Uchazeč odevzdá přihlášku adresovanou řediteli střední školy do 1. března 2019.

Více informací k průběhu přijímacího řízeni ZDE.

 

Kritéria přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení se budou konat přijímací zkoušky.

Naše škola bude využívat testů jednotných přijímacích zkoušek, jejichž realizaci zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Z tohoto důvodu všichni uchazeči o studium na naší škole (4leté i 6leté studium) vykonají zkoušku z předmětů matematika a její aplikace a český jazyk a literatura, a to ve formě testů. Zkoušky proběhnou pro 4leté studium ve dnech 12. a 15. dubna 2019 a pro 6leté studium 16. a 17. dubna 2019.

Do celkového výsledku přijímacího řízení bude dále započítáno hodnocení prospěchu uchazeče ze základní školy a jeho účast ve vybraných vědomostních soutěžích akreditovaných MŠMT (seznam je upřesněn v podrobných kritériích přijímacího řízení). U uchazečů o šestileté studium s přípravou na DSD nevyžadujeme předchozí znalosti němčiny.

Podrobná kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna ZDE.

 

Bližší informace k průběhu a organizaci přijímacího řízení naleznete na stránkách CERMATu nebo MŠMT:

https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore