Současnost školy

Gymnázium Křenová od roku 1990

Posláním gymnázií se po roce 1989 opět stala kvalitní příprava studentů pro vysoké školy. Vedle čtyřletého studijního cyklu byl zaveden i cyklus sedmiletý (později osmiletý), nyní šestiletý s rozšířenou výukou němčiny.
Vedení školy muselo tedy v prvé řadě zajistit rekonstrukci a rozsáhlou přístavbu objektu, který se od roku 1912 prakticky nezměnil.  Její první etapa začala v r. 1994 a skončila v srpnu 1995. Přibylo 6 učeben, dva kabinety a knihovna, zvětšila se jídelna a po letech měli žáci opět šatny, navíc s uzamykatelnou osobní skřínkou pro každého.

Razantní začátek neměl bohužel už tak slibné pokračování. Plánovaná půdní vestavba se uskutečnila jen zčásti (2 jazykové učebny se zázemím) a museli jsme se smířit s tím, že 90. výročí školy neoslavíme ani ve druhé tělocvičně, ani v nové velkokapacitní jídelně.

Komplikované provozní podmínky sice ovlivnily chod školy, nezabránily však tomu, aby se proměňovala v souladu s potřebami dne, otevřela se novým výzvám a vytvářela si osobitý profil. Patříme k ústavům s dlouholetou tradicí a o budoucí studenty nemáme nikdy nouzi. Počet uchazečů často několikanásobně převyšuje počet míst ve třídách, které můžeme otevřít. Co vyvolává takový zájem? Především to, že nabízíme mimořádně široké spektrum volitelných předmětů, což usnadňuje specializovanou přípravu pro vysokou školu, na niž se student hodlá hlásit. Nabídku obměňujeme podle zájmu těch, které přijímáme ke čtyřletému studiu, i studentů osmiletého cyklu, když dospějí do sexty. Vyučující rovněž soustavně pracují s talentovanými žáky – viz počty úspěšných řešitelů matematických, fyzikálních, chemických i biologických olympiád, kteří postupují do krajských kol a často končí na předních místech i v kolech celostátních. Dalším důkazem je úroveň prací, jimiž se žáci zapojují do studentské odborné činnosti.

Důraz klademe také na zvládnutí práce s počítačem – tzv. počítačovou gramotnost – už vzhledem k tempu, jakým se tento obor vyvíjí. Cesta od pěstního klínu k počítači se měří na statisíce let; cesta od prvního počítače IQ 151, který byl školám dodáván (a svou „pokročilostí“ byl s oním kamenným nástrojem kompatibilní) ke školní počítačové síti s přístupem na internet netrvala ani dvě desetiletí.

Dále chceme, aby naši školu opouštěli studenti schopní komunikovat ve dvou světových jazycích. Už prvé zahraniční zájezdy a družební styky po r. 1989 ukázaly, že i zde máme co dohánět. A že uspějeme, jen když využijeme všech dostupných možností. Proto pracujeme s kvalitními zahraničními učebnicemi a pomůckami. Škola získala rodilé mluvčí jako lektory – z Velké Británie, Kanady a USA pro angličtinu, Francouze i Němce. Rostoucí jazyková kompetence našich studentů začala přinášet plody v podobě úspěchů v celostátních kolech jazykových a konverzačních soutěží. Za odměnu získávali krátkodobé studijní i stipendijní pobyty v zahraničí. Ostatním škola nabízí jako nepovinný předmět dvouletou speciální přípravu ke zkouškám „Cambridge First Certificate“, případně „Sprachdiplom“, skládaným na konci 3. ročníku.
Vítanou motivací k usilovnějšímu jazykovému studiu se staly i výměnné zájezdy a návštěvy družebních škol. Zatímco před r. 1989 jsme navštívili pouze díky družbě měst Brno-Rennes dvakrát „Lycée professionnel Laënnec – Robidou“, od roku 1990 jsme uskutečnili výměnu s francouzskou školou „Lycée professionnel Jean Jaures“ již desetkrát. Nyní se nám otevřela prakticky celá Evropa. Ve školním roce 1993/94 jsme byli vybráni jako pilotní škola mezinárodního projektu TEMPUS, jehož cílem bylo podporovat a rozvíjet výchovu k demokracii. V jeho rámci nejprve vedoucí pracovníci gymnázia absolvovali v zahraničí řadu seminářů a během návštěv středních škol sjednali studentům nejeden výměnný pobyt (Aalborg – Dánsko, Rousdon a Wantage – Velká Británie, Venray – Holandsko, Vídeň – Rakousko, Gauting – SRN, Karlstad – Švédsko). V zahraničí (Chorvatsko, Itálie) proběhly i sportovní (dříve branné) kursy – věc pro dřívější generace zcela nemyslitelná…
Studenti, které škola vybavila znalostmi, schopností komunikovat a v neposlední řadě i patřičným sebevědomím, se úspěšně zapojují do stále náročnějších mezinárodních akcí a projektů – např. do projektu Mládež a životní prostředí, na kterém pracovali společně s gymnazisty z Polska a SRN.

Profil naší školy dokresluje pozornost, jakou věnujeme estetické výchově a zájmové činnosti studentů: obojí tvoří potřebnou protiváhu jednostranného zaměření na rozvoj intelektu. Před více než 30 lety byl na gymnáziu založen – zásluhou prof. Ivana Sedláčka, jenž tu krátce působil jako externista – smíšený pěvecký sbor. Ten záhy převzala a do ledna roku 2003 vedla paní profesorka Ivana Smolíková. Obětavá práce sbormistryně a studentů vytvořila těleso, které je na velmi dobré umělecké úrovni. Po roce 1991 sbor rozšířil svou působnost i do zahraničí. Kontakty s dětským pěveckým sborem v Bielefeldu vyústily v pravidelné výměnné zájezdy. Několikrát koncertoval v Rakousku, kam byl mj. pozván na Schubertův festival ve Vídni. Nezalekl se ani konfrontace s vynikajícími zahraničními tělesy a společně vystoupil např. s americkým vysokoškolským sborem Kirkpatrick Choir, se švédským středoškolským sborem hudebního gymnázia ve Stockholmu a se smíšeným sborem z Dortmundu. Skutečným svátkem pro žáky gymnázia i pro širší veřejnost se staly pravidelné vánoční koncerty sboru v chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové, konané od r. 1993.
Na podzim roku 2003 na gymnáziu začal pracovat nový pěvecký sbor, který vede Mgr. Milena Tomanová, Ph.D. V současnosti jej tvoří kolem čtyřiceti studentů gymnázia, které příležitostně doprovází instrumentální skupina. V repertoáru mají spirituály, lidové písně, duchovní hudbu i moderní skladby.

„Vážení přátelé, každý, kdo vstupuje do našeho gymnázia, otevírá masivní, bohatě zdobená vrata ve stylu secese, tak typickém pro počátek XX. století. Nedejme se ale mýlit, čas se ani za nimi nezastavil.“ Tato slova napsal v roce 1999 do úvodu ke školnímu informativnímu bulletinu náš kolega Robert Gill. Citát by mohl pokračovat konstatováním, že právě těmito secesními vraty jsme vstoupili do XXI.století. My se nyní pokusíme zhodnotit ono poslední desetiletí života školy – právě ono nás přeneslo ke vzácnému kulatému stému výročí.

Čím tedy v této chvíli začít? Vybudováním nového jedinečného areálu gymnázia? Výukou jazyků a zahraničními kontakty? Školními osudy studentů i pedagogů? Nebo úplně něčím jiným? A co když na něco zapomeneme? Snad k nám budou příští generace shovívavé…
V listopadu roku 1998 škola zakoupila sousední pozemek od firmy TUSCULUM a brzy poté bylo odstartováno budování nového školního areálu. Základní kámen byl položen 16.prosince 1999 a nový areál slavnostně otevřen za přítomnosti hejtmana JMK Ing. Stanislava Juránka 5. dubna 2001 „Prvním zvoněním“ – slavnostním happeningem. Po vystoupení školního pěveckého sboru pan hejtman slavnostně přestřihl pásku a začal celodenní zábavný maraton, jehož součástí byly soutěže, sportovní akce i koncert pro studenty. V rámci stavebních úprav došlo k rekonstrukci staré tělocvičny a k vybudování posilovny, na získaných pozemcích vznikla nová velká tělocvična s hledištěm, která má parametry nejen pro výuku, ale i pro soutěže v odbíjené a košíkové. Na školním dvoře rozšířeném o další pozemek se nacházejí dvě nová sportoviště s umělým povrchem určená pro výuku míčových her a některých atletických disciplín. Všechna sportoviště jsou doplněna parkovou úpravou.
V těsném sousedství sportovního areálu najdete prostornou jídelnu s kapacitou sto třiceti míst, kterou využíváme i jako školní aulu ke slavnostním příležitostem, jako je například předávání maturitních vysvědčení. Komfortní výdejna stravy umožňuje studentům výběr ze tří jídel. Stravovací areál doplňuje i tolik oblíbený bufet. V objektu zakoupeném od firmy TUSCULUM orientovaném do ulice Cyrilská, který prošel generální rekonstrukcí, vzniklo několik nových center rozdělených podle vyučovaných oborů. Informatika a výpočetní technika se soustředila ve třetím podlaží, učí se ve dvou nejmoderněji vybavených učebnách, studenti mají přístup na internet. Další podlaží tvoří knihovna, v níž si můžete vybrat z více než pěti tisíc titulů, propojená s multimediální učebnou, kde lze využívat dataprojektor, počítač připojený na internet s možností přehrávání na CD i DVD a pro příjem TV stanic včetně satelitních. K dispozici máme také videorekordér a vizualizér. Knihovna s „multimediálkou“ (jak jí důvěrně říkáme) přirozeně dotvořila studijní a informační centrum školy, jež se může rovnat nejmodernějším pracovištím…   Výuka hudební a výtvarné výchovy je soustředěna ve čtvrtém podlaží nového objektu. Vernisáže i výstavy výtvarných děl našich studentů se konají pravidelně v galerii KORIDOR – prostorné spojovací tepně mezi starou a novou budovou. Oficiální návštěvy můžeme ubytovat ve dvou bytech umístěných v podkroví objektu Cyrilská.

Nechceme se chlubit příliš, ale nesmíme zapomenout zalistovat informačním bulletinem z roku 2002 přinášejícím stále aktuální informace: „Milí přátelé, letos pro Vás máme zprávu vpravdě ‚,staronovou‘. Naše gymnázium slaví své 95. narozeniny. Na toto polokulaté výročí jsme se připravili nejen otevřením nového areálu, ale i rekonstrukcí ,staré‘ budovy, která dnes září do křižovatky na Křenové ulici jasnými a čistými barvami nové fasády. Nicméně ani ta nejkvalitnější fotografie nemůže zachytit tep života, jímž škola dýchá. Stala se za těch 95 let milým místem spojeným s generacemi všech studentů i profesorů, kteří v ní otiskli svého ducha, své ,já‘. Atmosféra v naší škole dokazuje, že nad mnohými místy, lidmi a jejich skutky čas ztrácí svou moc.“ A čas běží dál…

Školní rok 2004/2005 jsme přivítali v rekonstruovaných prostorách areálu chemie. Tvoří jej dvě odborné učebny, v prostorné laboratoři studenti procvičují to, co načerpali během teoretické výuky, provádějí pokusy a laboratorní práce. Posluchárna sousedí s přípravnou a skladem chemikálií. Areál doplňuje studovna s knihovnou. Po náročných úpravách byl na počátku školního roku 2005/2006 uveden do provozu areál pro výuku fyziky. Vznikla též posluchárna, moderně zařízená laboratoř, přípravna i kabinety pro vyučující. Posluchárnu lze v současné době využívat i jako multimediální učebnu. Tyto prostory poskytují vysoký standard jak pro práci vyučujících, tak především pro efektivní a požadavkům doby odpovídající práci studentů.
„U nás se to vše odráží navenek v propojení staré a nové budovy v jeden areál, uvnitř pak v úsměvech primánů i v jiskrných očích absolventů. Tak zůstávají staré zdi budovy stále mladé. Chceme, aby studenti v dnešním uspěchaném světě hledali čas být sami sebou,aby se zde necítili jako cestující v přestupní stanici, ale jako poutníci, kteří ve zdech školy poznávají běh světa, vnímají krásu, osvojují si vědu a získávají duševní harmonii.“ Psalo se v jednom z tehdejších školních bulletinů…

Volný čas tráví mladí v herně a klubovně v přízemí historické budovy. V roce 2005 zahájil svoji činnost studentský klub, který je součástí mezinárodní sítě klubů při škole podpořený Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Klub-net. Provozovatelem je občanské sdružení Klub rodičů a přátel naší školy. V příjemném a technicky vybaveném prostředí nové klubovny probíhá řada pravidelných akcí (kulturní čajovna, školní časopis KŘENOVINY, filmový klub, dramatický kroužek a peer kroužek) i nepravidelných akcí (dny keramiky, břišní tance nebo výtvarné dílny s dětmi ze speciální školy na Kociánce). Na organizaci klubových aktivit se velkou měrou podílejí sami studenti (klubová rada). Veškeré aktivity jsou přístupné všem studentům gymnázia i jejich pozvaným kamarádům z jiných škol. NROS pořádá pro kluby také semináře, na nichž se mladí lidé vzdělávají v oblasti projektového managementu, aby jednou ročně realizovali mezinárodní projekt s klubem z Polska nebo Německa.
Od devadesátých let pracuje ve škole STUDENTSKÝ PARLAMENT, do nějž každá třída vysílá dva volené zástupce. Schůze parlamentu svolávají zástupci tříd nebo ředitelství školy. Na zasedáních řeší problémy studentů i organizační záležitosti týkající se chodu školy a mimoškolních akcí.
NADAČNÍ FOND gymnázia byl založen v roce 1994. Jeho posláním je rozvoj vzdělávacích, kulturních, osvětových, publikačních, sportovních i dalších obecně prospěšných činností,které rozšiřují obzor našich studentů a prezentují školu na veřejnosti. Nadstandardní vybavení a servis pro studenty by nadační fond nemohl zajistit bez významné pomoci sponzorů a rodičů žáků školy, za což jim patří velký dík… Fond pravidelně přispívá kromě jiných na následující akce: zahraniční cesty studentů, činnost pěveckého sboru, odměny pro vítěze soutěží, reprezentace školy v soutěžích a společenských akcích, provoz zájmových kroužků, družební kontakty apod.

Škoda, že výčet všech úspěchů musíme přerušit smutným konstatováním, že v roce 2005 u nás bylo zrušeno osmileté studium. Do školního roku 2005/2006 tedy už noví primánci nenastoupili. Jako náhrada za osmileté studium však bylo škole povoleno nabírat do studia šestiletého. Noví primáni tak nastoupili na školu v září 2007.

Veškeré informace o studijním programu, učebních plánech, výuce cizích jazyků a volitelných předmětů, přijímacím řízení i ukončení studia i mnoho dalších aktuálních informací najdete na www.gymkren.cz. Dozvíte se více zajímavostí, máte rychle možnost zjistit, čím je naše škola specifická, i to, jaké máme nadstandardní aktivity. Obvykle na podzim vydáváme informační bulletin pro zájemce o studium u nás.

Ptáte se nyní, čím vším škola žije? Co se v ní děje kromě poctivého plnění osnov a tematických plánů? Nahlédněme tedy nyní společně pod pokličku všedních školních dní… Pevnou součástí školního roku se staly historické a kulturní exkurze, při nichž se všichni vědění chtiví mají možnost seznamovat s výjimečným odkazem dob minulých, uměním i duchovním bohatstvím našeho národa. Z těch nejoblíbenějších jmenujme třídenní exkurzi do Prahy i ty kratší, jejichž cílem je např. historická Kroměříž, Porta coeli v Předklášteří u Tišnova, ale i rozmanité expozice brněnských muzeí i galerií. Samotní studenti vystavují své práce v galerii KORIDOR, rádi navštěvují koncerty, filmová i divadelní představení. A rovněž se rozmohl nový fenomén – současní mladí lidé už netouží zhlížet divadelní hry jako masová školní představení, ale v rámci hudební výchovy se účastní večerních představení v brněnských divadlech. Tanečního reje si užíváme hned dvakrát, jednou na reprezentačním plese školy v hotelu Voroněž, podruhé na studentském plese v klubu Fléda. Tradiční vánoční koncerty školního pěveckého sboru konané v secesním chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Křenové ulici vystřídaly koncerty v novogotickém „Červeném kostele“ na Joštově třídě. Každoroční školní akademie probíhají v důstojném prostředí brněnského Besedního domu. Na duše estetické možná kontrastně působí návštěvy veletrhu Invex a Gaudeamus.

Stále platí tvrzení, že mladí lidé jsou ctižádostiví, a proto se pravidelně účastní olympiád, v nichž mnozí dosahují vynikajících výsledků, nejrůznějších soutěží, školních i dalších vyšších kol SOČ. Webmaster je kláním o nejzdařilejší web, velkou oblibu si získala soutěž „O nejlepší fyzikální hračku“, Matematický klokan, činnost Klubu vědy a techniky, jazykové kurzy i příprava na zkoušku First Certificate i Deutsches Sprachdiplom. Přírodní vědy podporujeme také návštěvami planetária, ekologickou výchovou, přírodovědnými exkurzemi, školami v přírodě, adopcí zvířat v brněnské ZOO apod.

Studenti během školního roku absolvují speciální protidrogový program s využitím metod psychosociálních her a vrstevnický program (tzv. Peer program). Tyto aktivity vedou k sebepoznání, toleranci, ke zvýšení komunikačních dovedností a ke spolupráci s ostatními.
O všech problémech, které vyvstanou ve škole či v soukromí, se mohou kdykoli poradit se školní psycholožkou, pro „nováčky“ pořádáme besedu na téma „Jak se učit na gymnáziu“. Ve třetím a čtvrtém ročníku lze absolvovat test, který pomůže nerozhodným s výběrem vysoké školy.
Výše uvedení „nováčci“ mají možnost hned na začátku prvního ročníku stmelit kolektiv na seznamovacím kurzu, který zahrnuje lanové aktivity, týmové i strategické hry, jež probíhají pod vedením odborných instruktorů. Těchto her se mohou účastnit i třídní profesoři a krásná příroda Vysočiny podbarvuje charakter této akce.
Pokud se domníváte, že snad zanedbáváme sportovní klání, jste na omylu. Zimní i letní sportovní kurzy patří k nejoblíbenějším akcím roku, turnaje v sálové kopané, basketbalu, floorbalu, přehazované, vybíjené a dalších kolektivních hrách zpestřují všední školní dny. Vyvrcholením bývá prestižní KŘENKA CUP – volejbalový turnaj dvojic profesor – student.

Mikuláš již tradičně přináší den otevřených dveří pro všechny zájemce, kteří chtějí areál gymnázia vidět ve staronovém lesku. Školní rok vrcholí BAREVNÝM DNEM, během nějž studenti tráví dopoledne v tvůrčích dílnách (např. keramika, malování na sklo, aranžování, batikování, klub deskových her…), sportem nebo účastí na zajímavých přednáškách a besedách, popřípadě „v terénu“ návštěvou zajímavých a běžně nepřístupných brněnských objektů.

Je toho ještě mnoho, co jsme nestihli o našem „ústavu ve čtvrti nezdravé“ (jak se píše v první školní ročence z roku 1910) říci, vy sami si při návštěvě gymnázia všimnete mnoha dalších maličkostí, vy sami posoudíte, co vše nabízíme všem věděníchtivým mladým Brňanům i přespolním… Proto se na závěr našeho malého „laudatia“ znovu vraťme k jubilantovi: Rekonstrukce celého areálu byla završena opravou historických karyatid, jež znovu září novotou stejně jako na počátku minulého století, když zdobily hlavní vchod v ulici Křenové. Dnes jsou na školním dvoře, jejich anticky dokonalé i přísně chladné tváře sledují naše každodenní školní hemžení, ale také symbolicky propojují pamětníky se současnými studenty, stoletou tradici s přítomností…
Kdyby naše škola byla vlídnou dámou s výbornou pamětí, jistě by sama napsala svůj životní příběh i plány do budoucna. Protože se však zázraky nedějí, je třeba, aby o 100 letech její existence mluvily a psaly generace studentů a pedagogů, na něž vždy působil a působí genius loci. Procházíme-li komplexem budov gymnázia, ožívají v nás vzpomínky, ale také intenzivně cítíme pulzující tep moderní současnosti. Nemusíme užívat velkých slov, chceme-li mluvit o věcech, jako je výchova, vzdělání, humanita, porozumění, přátelství. To vše, možná mnohem víc je skryto v tajemném zaklínadle Gymnázium, Brno, Křenová 36.