Vzory žádostí

Žádosti jsou podávány v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění platných předpisů. Uvedené vzory je vhodné upravit podle individuální potřeby.

A. Žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka

1)      Přijetí ke vzdělávání na základě přestupu (§66, odst. 4 školského zákona) – žádost se podává po předchozím projednání s ředitelem školy vzor žádosti

2)      Přerušení vzdělávání (§66, odst. 5 školského zákona) – vzor žádosti

3)      Opakování ročníku (§66, odst. 7 školského zákona) – podává se po opravných zkouškách daného školního roku – vzor žádosti

4)      Povolení individuálního vzdělávacího plánu (§18 školského zákona)

a) ze zdravotních důvodů – vzor žádosti

b) z jiných důvodů – vzor žádosti + předběžný souhlas vyučujícího s IVP

5)      Uvolnění z výuky TV ze zdravotních důvodů (§67, odst. 2 školského zákona) – musí být doloženo lékařským posudkem – vzor žádosti

6)      Uvolnění z výuky v délce 5 a více dnů – žádost se odesílá řediteli školy a třídnímu učiteli prostou zprávou v Edookitu, ve které se uvede termín a důvod uvolnění z výuky; žádost se podává před termínem uvolnění (aktualizováno 25. 8. 2020)

7)      Přezkoumání výsledků hodnocení (podle § 69, odst. 9 školského zákona) – podává se na konci prvního nebo druhého pololetí do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení žák prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení – vzor žádosti  

B. Žádosti zletilého žáka

1)      Přijetí ke vzdělávání na základě přestupu (§66, odst. 4 školského zákona) – žádost se podává po předchozím projednání s ředitelem školy vzor žádosti

2)      Přerušení vzdělávání (§66, odst. 5 školského zákona) – vzor žádosti

3)      Opakování ročníku (§66, odst. 7 školského zákona) – podává se po opravných zkouškách daného školního roku – vzor žádosti

4)      Povolení individuálního vzdělávacího plánu (§18 školského zákona)

a) zdravotní důvody – vzor žádosti

b) jiné důvody – povolení vzor žádosti + předběžný souhlas vyučujícího s IVP

5)      Uvolnění z výuky TV ze zdravotních důvodů (§67, odst. 2 školského zákona) – musí být doloženo lékařským posudkem – vzor žádosti

6)      Uvolnění z výuky v délce 5 a více dnů – žádost se odesílá řediteli školy a třídnímu učiteli prostou zprávou v Edookitu, ve které se uvede termín a důvod uvolnění z výuky; žádost se podává před termínem uvolnění (aktualizováno 25. 8. 2020)

7)      Změna volitelného předmětu – žádost musí být podána nejpozději do 7. září příslušného školního roku – vzor žádosti

8)      Zrušení nepovinného předmětu vzor žádosti

9)      Přezkoumání výsledků hodnocení (podle § 69, odst. 9 školského zákona) – podává se na konci prvního nebo druhého pololetí do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení žák prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení – vzor žádosti

10)    Nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky certifikátem z jazykové zkoušky (podle § 81 odst. 6 školského zákona) – vzor žádosti

 

 C. Jiné žádosti

1)      Vystavení duplikátu vysvědčenívzor žádosti, druhopis se vystavuje za poplatek 50 Kč, žádost zašlete na staralova@gymkren.cz.