ŠVP platný od 1. září 2017

Studenti, kteří byli přijati do 4letého studia po 1. září 2017, se budou vzdělávat podle nového ŠVP pro vyšší gymnázium. Ve srovnání se stávajícím ŠVP je posílena role volitelných předmětů ve 4 ročníku – namísto tří volitelných předmětů si studenti budou vybírat ze čtyř, hodinová dotace bude posílena ze 6 vyučovacích hodin na 10 hodin. Dále dojde k vytvoření systému volitelných předmětů, které se budou dělit na typ A (zaměřené na přípravu k profilové zkoušce MZ) a typu B (motivační, zájmové). Dva volitelné předměty typu A budou tříhodinové a budou odpovídat předmětům, které si studenti vyberou k profilové části maturitní zkoušky. Dva předměty typu B budou dvouhodinové a studenti si je budou vybírat z nabídky, která bude zveřejňována na začátku 2. pololetí 3. ročníku. Tento učební plán platí i pro třídy vyššího gymnázia 6letého studia.

Ve školním roce 2019/20 platí tento plán pro třídy 1., 2. a 3. ročníku 4letého studia a pro třídy 3.A a 4.A a 5.A (6leté studium).

Učební plán vyššího gymnázia:

  Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem
1 Český jazyk a literatura 4 3 3 5 15
2 Cizí jazyk 1 4 4 4 3 15
3 Cizí jazyk 2 3 3 3 3 12
4 ZSV 1 1 2 2 6
5 Ekonomie 0 0 1 0 1
6 Dějepis 2 2 2 2 8
7 Zeměpis 2 2 2 0 6
8 Matematika 4 4 4 3 15
9 Fyzika 2 3 3 0 8
10 Chemie 3 3 2 0 8
11 Biologie 3 3 2 0 8
12 Informatika 2 2 0 0 4
13 Estetická výchova 2 2 0 0 4
14 Tělesná výchova 2 2 2 2 8
15 Volitelný předmět A1 0 0 0 3 3
16 Volitelný předmět A2 0 0 0 3 3
17 Volitelný předmět B1 0 0 2 2 4
18 Volitelný předmět B2 0 0 2 2 4
  Celkem 34 34 34 30 132