2. 5. 2022

Gymnázium Křenová

Výsledky přijímacího řízení 2022/23

Výsledky uchazečů o studium byly zveřejněny v pondělí 2. května 2022 v 7:00 na vývěsce u recepce školy a ve 12:00 na webových stránkách školy.

Čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení pro čtyřleté studium.

Tabulka pro přepočet bodů výsledků z CERMATu na výsledné body.

Šestileté studium

Výsledky přijímacího řízení pro šestileté studium.

Tabulka pro přepočet bodů výsledků z CERMATu na výsledné body.

Nahlédnout do spisu přijímacího řízení bude možné v pátek 29. dubna 2022, od 9:00 do 12:00. Při nahlížení do spisu nebude uchazeči sdělováno výsledné pořadí, ani zda byl nebo nebyl přijat.

Výsledky uchazečů o studium budou zveřejněny v pondělí 2. května 2022 v 7:00 na vývěsce u recepce školy a ve 12:00 na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu se přijatým uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v hovorně školy (naproti recepce školy) v pondělí 2. 5. 2022 a v úterý 3. 5. 2022 mezi 7:00 a 17:00.

Rozhodnutí o nepřijetí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v hovorně školy (naproti recepce školy) v pondělí 2. 5. 2022 a v úterý 3. 5. 2022 mezi 7:00 a 17:00. Po převzetí je možno podat proti tomuto rozhodnutí ihned odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí budou dne 4. 5. 2022 zaslána poštovní přepravou do vlastních rukou. Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Více informací