Studentský parlament

Studentský parlament (dále SP) Gymnázia Brno, Křenová, příspěvkové organizace je složen ze dvou zástupců každé třídy gymnázia, kteří jsou povinni aktivně se účastnit společných zasedání SP. Své zástupce – členy SP si třída volí za přítomnosti třídního profesora na počátku školního roku. Volba má platnost vždy jeden školní rok. Členové SP mohou být voleni opakovaně. V případě absence obou členů SP v době zasedání SP třída deleguje jednoho či dva náhradníky. Pokud se zasedání SP koná v době vyučování, jsou členové SP třídním profesorem z výuky omluveni. Na zasedáních se řeší aktuální organizační záležitosti týkající se chodu školy i mimoškolních akcí, případné problémy studentů.

ČLENOVÉ SP:
– Mají právo předkládat na jednání SP své návrhy, podněty, připomínky a dotazy k projednávanému programu i mimo něj, k chodu školy, ke školním i mimoškolním akcím.
– Podílejí se na organizování akcí pro studenty (např. reprezentační ples gymnázia, školní akademie, vánoční koncert, barevný den, dny otevřených dveří, sportovní turnaje apod.).
– Aktivně spolupracují s třídními profesory, členy pedagogického sboru, s vedením školy, s výchovným poradcem, metodikem prevence, s Nadačním fondem GBK a Klubem absolventů GBK.
– Po zasedání SP jsou povinni svou třídu za přítomnosti třídního profesora (či jeho zástupce) bez zbytečného prodlení informovat o projednaném programu.
– Z výkonu své funkce se odpovídají studentům třídy, kterou zastupují.

ZASEDÁNÍ SP:
SP zasedá vždy na začátku nového školního roku a pak v nepravidelných intervalech – dle aktuálních okolností a potřeby.
Zasedání SP svolává vedení GBK na žádost:

  • členů parlamentu,
  • studentů GBK,
  • ředitele školy či jeho zástupců,
  • členů pedagogického sboru GBK,
  • nepedagogických zaměstnanců GBK.

Termíny zasedání SP jsou zveřejněny vedením školy v měsíčním plánu akcí. O průběhu zasedání SP je vyhotoven veřejně dostupný zápis.
Zasedání SP řídí ředitel školy, zástupce ředitele školy či jiný pověřený pedagog. Zasedání se mohou účastnit pozvaní hosté z řad pedagogů, nepedagogických pracovníků i veřejnosti.