Studentský klub

Studentský klub (bývalý studentský parlament, dále jen SK) Gymnázia Brno, Křenová, příspěvkové organizace je složen ze dvou zástupců každé třídy gymnázia, kteří jsou povinni aktivně se účastnit společných zasedání SK. Své zástupce – členy SK si třída volí za přítomnosti třídního profesora na počátku školního roku. Volba má platnost vždy jeden školní rok. Členové SK mohou být voleni opakovaně. V případě absence obou členů SK v době zasedání SK třída deleguje jednoho či dva náhradníky. Pokud se zasedání SK koná v době vyučování, jsou členové SK třídním profesorem z výuky omluveni. Na zasedáních se řeší aktuální organizační záležitosti týkající se chodu školy i mimoškolních akcí, případné problémy studentů.

ČLENOVÉ SK:
– Mají právo předkládat na jednání SK své návrhy, podněty, připomínky a dotazy k projednávanému programu i mimo něj, k chodu školy, ke školním i mimoškolním akcím.
– Podílejí se na organizování akcí pro studenty (např. reprezentační ples gymnázia, školní akademie, vánoční koncert, barevný den, dny otevřených dveří, sportovní turnaje apod.).
– Aktivně spolupracují s třídními profesory, členy pedagogického sboru, s vedením školy, s výchovným poradcem, metodikem prevence, s Nadačním fondem GBK a Klubem absolventů GBK.
– Po zasedání SK jsou povinni svou třídu za přítomnosti třídního profesora (či jeho zástupce) bez zbytečného prodlení informovat o projednaném programu.
– Z výkonu své funkce se odpovídají studentům třídy, kterou zastupují.

ZASEDÁNÍ SK:
SK zasedá vždy na začátku nového školního roku a pak v nepravidelných intervalech – dle aktuálních okolností a potřeby.
Zasedání SK svolává vedení GBK na žádost:

  • členů parlamentu,
  • studentů GBK,
  • ředitele školy či jeho zástupců,
  • členů pedagogického sboru GBK,
  • nepedagogických zaměstnanců GBK.

O průběhu zasedání SK je vyhotoven veřejně dostupný zápis.
Zasedání se mohou účastnit pozvaní hosté z řad pedagogů, nepedagogických pracovníků i veřejnosti.