Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení na Gymnáziu Brno, Křenová, p. o. v roce 2018

1. Kritéria přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) bude přijato nejvýše 120 uchazečů, do oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium) bude přijato nejvýše 30 uchazečů.
Dne 9. ledna 2018 byla zveřejněna kritéria přijímacího řízení. Jejich úplné znění je k dispozici zde:

Příklady přidělování bodů dle kritérií za testy z matematiky a českého jazyka jsou uvedeny ZDE.

2. Podávání přihlášek

Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky, nemůže si však podat dvě přihlášky na stejný obor na jedné střední škole.

Formulář přihlášky ke studiu na Gymnáziu Brno, Křenová, příspěvková organizace je ke stažení zde:

Uchazeč (příp. zákonný zástupce) by měl dbát na to, aby se termíny přijímacích zkoušek nekryly, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky na jiné škole, do které uchazeč podal přihlášku, není důvodem ke stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky. Je důležité do přihlášky uvést kontakt (mobil, e-mail) na zákonného zástupce. Pokud podáváte dvě přihlášky, musí být na obou školy ve stejném pořadí!
Vzor vyplněné přihlášky:

Na přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení ani výstupní hodnocení z předchozího vzdělávání. Specifické poruchy uchazeče budou zohledněny v případě, že k přihlášce bude přiložena zpráva s vyjádřením poradenského zařízení (PPP, SPC). U uchazečů o šestileté studium s přípravou na Deutsches Sprachdiplom nevyžadujeme předchozí znalosti z němčiny.
Diplomy nebo výsledkové listiny ze soutěží uvedených v kritériích pro přijímací řízení, kterých se uchazeč zúčastnil, je nutné přiložit k přihlášce. Přihlášku se všemi náležitostmi potvrzenou ZŠ (nebo SŠ) lze doručit osobně na recepci školy (pondělí až čtvrtek od 7:00 do 16:30 hod., pátek od 7:00 do 15:30 hod.; obdržíte potvrzení o převzetí přihlášky) nebo poslat poštou. V obou případech je třeba přihlášku doručit nejpozději do 1. března 2018 (u poštovní zásilky rozhoduje podací razítko).

 

3. Přijímací zkoušky

V rámci přijímacího řízení se budou konat přijímací zkoušky.

Naše škola bude využívat testů jednotných přijímacích zkoušek, jejichž realizaci zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Z tohoto důvodu všichni uchazeči o studium na naší škole (4leté i 6leté studium) vykonají zkoušku z předmětů matematika a její aplikace a český jazyk a literatura, a to ve formě testů. Zkoušky proběhnou pro 4leté studium ve dnech 12. a 16. dubna 2018 a pro 6leté studium 13. a 17. dubna 2018. Z obou testů bude uchazeči do výsledkové listiny na obou školách započítán ten s lepším výsledkem.

Uchazeči, který podá přihlášku ke studiu na střední škole, bude zaslána písemně pozvánka k přijímacím zkouškám.

Více informací k testům naleznete ZDE.

Do celkového výsledku přijímacího řízení bude dále započítáno hodnocení prospěchu uchazeče ze základní školy a jeho účast ve vybraných vědomostních soutěžích akreditovaných MŠMT (seznam je upřesněn v kritériích přijímacích zkoušek) a v mimoškolní činnosti.

 

4. Jazykový dotazník

Uchazeči o 4leté studium vyplní a odevzdají jazykový dotazník, kterým si v rámci svého studia zvolí druhý cizí jazyk (německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk). Tento dotazník je možné odevzdat v den konání přijímacích zkoušek, při převzetí rozhodnutí nebo nejpozději při odevzdávání zápisového lístku.

Jazykový dotazník (ke stažení)

 

5. Výsledky přijímacích zkoušek a doručování rozhodnutí

Výsledky uchazečů o studium budou zveřejněny ve středu 2. května 2018 v 7:00 na vývěsce u recepce školy a ve 12:00 na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v hovorně školy (naproti recepce školy) ve středu 2. 5. a čtvrtek 3. 5. mezi 7:00 a 17:00, a v pátek 4. 5. mezi 7:00 a 12:00.

Rozhodnutí o nepřijetí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v hovorně školy (naproti recepce školy) ve středu 2. 5. a čtvrtek 3. 5. mezi 7:00 a 17:00, a v pátek 4. 5. mezi 7:00 a 12:00. Po převzetí je možno podat proti tomuto rozhodnutí ihned odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí budou dne 7. 5. 2018 zaslána poštovní přepravou do vlastních rukou; úložní doba na poště v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů.