Kam na VŠ?


Důležité

 • Přehled vysokých škol ČR
  Seznam všech veřejných, státních, soukromých, zahraničních a poboček zahraničních vysokých škol v České republice, které mohou na jejím území poskytovat vysokoškolské vzdělání, včetně odkazů na jejich webové stránky.
 • Dny otevřených dveří vysokých školpřehled termínů
 • Přihlášky na VŠ – přehled termínů
  Termíny pro podání přihlášky na VŠ nejsou jednotné (ani v rámci jedné školy). Na umělecké a jiné speciální obory může být podání přihlášky v listopadu – lednu. Většina VŠ má konečný termín podání přihlášky koncem února nebo ledna.
  Termín podání přihlášky si proto zjistěte přímo na webu konkrétního oboru zvolené vysoké školy.
 • Sledujte Přednáškové úterky PoŠkole, kde můžete mluvit s našimi absolventy o jejich zkušenostech během studia nebo přímo s učiteli z jednotlivých VŠ.


Leden 2018: Touch Econ – registrace do 28.1.2018

Touch Econ je program určený pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol. Jeho cílem je umožnit studentům absolvovat vybrané předměty ve standardním vysokoškolském režimu a zažít tak svobodnou atmosféru vysokoškolského studia i povinnosti s ním spojené již v průběhu středoškolských studií.

Účast v programu je zdarma. Při splnění podmínek programu mohou být studenti přijati ke standardnímu studiu na ESF MU bez přijímacích zkoušek. V jarním semestru lze studovat Osobní finance, Makroekonomii, Daňový systém, Finanční řízení, Marketing, Evropské právo pro ekonomy, Demografii nebo Matematiku. Předměty pro podzimní i jarní semestr si můžete zaregistrovat zde.


Leden 2018 – Dny otevřených dveří na Masarykovu univerzitu (17. – 25.1.2018)

Na tomto webu naleznete termíny dní otevřených dveří na všech fakultách Masarykovy univerzity.


Leden 2018 – Dny otevřených dveří na VUT v Brně

Všechny fakulty VUT v Brně pořádají každým rokem dny otevřených dveří. Pro zájemce o studium je to možnost podívat se, jak to na fakultě vypadá a také získat veškeré praktické informace o přijímacím řízení, studiu, možnostech ubytování, stravování, účasti na různých studentských akcích apod.

Přípravný kurz z matematiky, deskriptivní geometrie a fyziky k přijímacím zkouškám pořádá Fakulta stavební VUT. Při úspěšném absolvováním kurzu je odměnou přijetí bez přijímacích zkoušek.


15. února 2018 – Den chemie a den otevřených dveří – Fakulta chemická VUT

Akce je určena zejména studentům středních škol a kromě představení nabídky širokého spektra studia chemie, mohou studenti získat také představu o možnostech uplatnění se v praxi, jelikož zde budou přítomni zástupci firem působících v oblasti chemie a příbuzných oborech.

Jelikož naše fakulta přijímá přihlášky ke studiu až do 31. 3. 2018, je to jedinečná příležitost pro studenty maturitních ročníků získat konkrétní představu o studiu na vysoké škole.


26.2. – 2.3.2018 – Na týden vysokoškolákem (CEVRO institut)

Maturanti či studenti třetích ročníků, kteří přemýšlejí o studiu práva, ekonomie, politologie, mezinárodních vztahů nebo veřejné správy u nás mohou zažít týden nekašírovaného vysokoškolského života. Přednášky si volí sami, což jim umožňuje mixovat ochutnávky z různých společenskovědních oborů. Musejí přitom absolvovat minimálně 24 hodin výuky, což v zásadě odpovídá týdenní dotaci reálného studia v prvním či druhém ročníku bakalářského cyklu.

Podmínky:

 • Podání přihlášky do 18. 2. 2018 na email ondrej.kubovy@vsci.cz
 • V době konání projektu 18 let
 • Zájem o studium, zodpovědný přístup
 • Souhlas střední školy (pokud nemáte v termínu jarní prázdniny)
 • Účast v projektu je zdarma!


Mendelova univerzita v Brně na zkoušku

 • Výška nanečisto
  Studenti absolvují přednášku, cvičení, navštíví menzu a zažijí další aktivity spojené se studiem na VŠ. Akce je zcela zdarma, v případě zájmu se platí pouze oběd v menze (50 Kč).
  Termíny Výšky na nečisto:
  24. listopadu 2017
  15. prosince 2017
  19. ledna 2018
  16. února 2018


Masarykova univerzita – informace pro budoucí studenty

Přemýšlíte o studiu na Masarykově univerzitě? Podívejte se na web www.muni.cz, kde naleznete veškeré informace o nabízených oborech, přijímacích zkouškách a termínech, které je nutné sledovat.

Pokud vás zajímá život na MUNI, sledujete webovou stránku https://www.online.muni.cz/.


Vysoké učení technické v Brně

Dny otevřených dveří na jednotlivých fakultách VUT začínají už začátkem listopadu.

Přijímací řízení na VUT zahrnuje většinou písemný test zaměřený na zájem o příslušný obor studia a na znalosti v odpovídající technické nebo umělecké disciplíně. Součástí přijímacího řízení může být i talentová zkouška. Některé fakulty přijímají studenty s výborným prospěchem nebo studenty úspěšné v olympiádách a dalších vybraných SŠ soutěžích bez přijímacích zkoušek.

Přehled oborů a informací o studiu naleznete zde.


Mendelova univerzita v Brně

Mendelovu univerzitu v Brně tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav:

 • Agronomická fakulta
 • Lesnická a dřevařská fakulta
 • Provozně ekonomická fakulta
 • Zahradnická fakulta
 • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 • Institut celoživotního vzdělávání

Termíny Dnů otevřených dveří:

 • 20. října 2017
 • 26. ledna 2018
 • 2. března 2018

Součástí je prohlídka nejen studijních a odpočinkových prostor, ale také zajímavých laboratoří (laboratoř virtuální reality, laboratoř počítačových sítí, robotická laboratoř nebo marketingová laboratoř eyetrackingu). Na tuto akci není třeba se předem přihlašovat, stačí přijít v uvedené termíny na Zemědělskou 1 v Brně do budovy Q.

Infromace o přijímacím řízení na jednotlivé fakulty naleznete zde.

Den otevřených dveří Mendelu


Univerzita obrany v Brně

Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojenského, vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření.

Podívejte se, co vám může nabídnout Univerzita obrany v Brně. Dny otevřených dveří pro jednotlivé fakulty zajčínají už v prosinci.


České vysoké učení technické v Praze

ČVUT patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů.

Dny otevřených dveří začínají už v listopadu.


Univerzita Karlova

Dny otevřených dveří na jednotlivé fakulty UK naleznete zde.

Oficiální autorizovaná verze vyhlášených podmínek přijímacího řízení ke studiu na fakultách Univerzity Karlovy je zveřejněna na adrese: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky . Zde uchazeči naleznou podrobné informace o obsahu přijímacích zkoušek, kritériích hodnocení a podmínkách pro přijetí ke studiu do jednotlivých studijních programů a oborů.


Česká zemedělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze nabízí studentům vzdělávání na šesti fakultách a vysokoškolském institutu:

Navštivte Dny otevřených dveří na ČZU:

 • v pátek 24. listopadu 2017
 • v pátek 19. ledna a v sobotu 20. ledna 2018
 • v pátek 23. března 2018

V těchto termínech si bude možné prohlédnout nejen unikátní kampus ČZU, ale zblízka vidět špičkové laboratorní přístroje, navštívit učebny i posluchárny. Zástupci vedení fakult budou prezentovat studijní možnosti a odpovídat na dotazy přítomných. Na neformální diskuse se zájemci o studium se těší i členové studentských organizací, kteří také budou návštěvníkům pomáhat při orientaci v areálu univerzity. Ve foyerech fakult budou pro uchazeče připraveny materiály s informacemi o studiu, přijímacích zkouškách a přípravných kurzech.


Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. VŠE se člení na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v  bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. Pět fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta – je umístěno v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. Studium probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS).

Společný den otevřených dveří všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze se uskuteční v úterý 19. prosince 2017 v prostorách atria Rajské budovy od 8,30 do 14,00. Více informací: http://pr.vse.cz/dod/


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách.

Dny otevřených dveří na UTB
8. 12. 2017 – všechny fakulty UTB (na FMK pouze studijní program Mediální a komunikační studia)
9. 2. 2018 – všechny fakulty UTB (na FMK pouze studijní program Mediální a komunikační studia)